KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ HÜKMÜN VERİLMESİ

T.C. YARGITAY

HUKUK GENEL KURUL KARARI

Tarih: 17.04.2013

Esas: 2012/18-1077

Karar: 2013/561

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ HÜKMÜN VERİLMESİ

Davacı vekili, davalıya ait 440 ada 64 parselde kayıtlı 78,5-m- zemin + zeminüstü taşınmazın bulunduğu alanın Bakanlar Kurulu kararı ile afete maruz bölgelerden ilan edildiğini, kentsel döniişüm projesi çerçevesinde belediye tarafından 20.07.2006 tarihli encümen kararı ile dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiğini, taşın­maz maliki ile yapılan görüşmelerden bir sonuç elde edilemediğini belirterek, dava ko­nusu taşınmazın değerinin tespil edilerek davacı idare adına tapuya tesciline karar ve­rilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin davacı ile yaptığı görüşmelerde dava konusu taşınma­zın değerinin düşük belirlenmesi nedeniyle anlaşmaya yarılamadığını, müvekkilinin ta­şınmazını değerinin konumu, imar durumu ve objektif değer artırıcı unsurlar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini beyan etmiştir.

Yerel Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davacı vekilinin temyizi üzerine Öze! Daiıe’ce yukarda başlık bölümünde yer alan gerekçe ile bozulmuştur. Bozmadan sonra yapılan yargılama sonunda yerel mahkemece bozma ilamının ikinci bendine uyulmasına, birinci bendine ise direnilmesine kararı verilmiştir.

Direnme hükmünü, davacı vekili temyiz etmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nda işin esasının incelenmesine geçilmeden önce, yerel mahkemece önceki kararda direnilmesine ilişkin oluşturulan kararın hüküm fıkrası ile gerekçesi arasında çelişki bulunup bulunmadığı dolayısıyla usulüne uygun olup olma­dığı, ön sorun olarak incelenip değerlendirilmiştir.

Uyuşmazlığın çözümü açısından, öncelikle, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin irdelenmesinde yarar vardır.

Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka­nunu (HMK)’nun 297. maddesinde belirtilmiştir. Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tered­düt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.

Keza yine aynı Kanunun 294. maddesinde “Hükmün tefhimi, her hâlde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur.” hükmüne yer ve­rilmiştir.

Bu biçim yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereğidir. Aksi hal. yeni tereddüt ve ihtilaflar yaratır. Hatta giderek denebilir ki, dava içinden davalar doğar. Hükmün hedefine ulaşmasını engeller. Kamu düzeni ve barışı oluşturulamaz.

Diğer taraftan, yasanın aradığı anlamda oluşturulacak kararların hüküm fıkraları­nın açık, anlaşılır, çelişkisiz, uygulanabilir olmasının gerekliliği kadar; kararın gerekçe­sinin de, sonucu ile tam bir uyum içinde, o davaya konu maddi olguların mahkemece nasıl nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyacak; kısaca, maddi olgular ile hüküm arasındaki mantıksal bağlantıyı gösterecek nitelikte olması gerekir.

Zira tarafların o dava yönünden, hukuk düzenince hangi nedenle haklı veya hak­sız görüldüklerini anlayıp değerlendirebilmeleri ve Yargıtay’ın hukuka uygunluk dene­timini yapabilmesi için, ortada, usulüne uygun şekilde oluşturulmuş; hükmün hangi nedenle o içerik ve kapsamda verildiğini ayrıntılarıyla gösteren, ifadeleri özenle seçil­miş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıktaki bir gerekçe bölümünün ve buna uyumlu hüküm fıkralarının bulunması zorunludur.

Nitekim aynı ilkeler. Hukuk Genel Kurulu’nUn 19.6.1991 gün ve 323 E., 391 K.; 10.9.1991 gün ve 281 E., 415 K.; 25.9.1991 gün 355 E., 440         K?;       19.04.2006        gün      ve 2006/4-142 E., 229 K.: 05.12.2007 gün ve 2007/3-981 E., 936       K.:        23.01.2008        gün      ve 2008/14-29 E., 4 K.; 19.03.2008 gün ve 2008/15-278 E., 254  K.;        18.06.2008            gün      ve 2008/3-462 E., 432 K.; 21.10.2009 gün ve 2009/9-397E., 453 K.;        24.02.2010        gün      ve 2010/1-86 E., 2010/18 K. sayılı kararlarında da, benimsenmiştir.

Bu genel açıklamaların ışığında ön sorun değerlendirildiğinde:

Mahkemece, direnme kararının gerekçesinde, bozma ilamının bir (I) numaralı bendinde yer alan, dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan yapı yönünden, 2007 yılı birim fiyat listesine göre bilirkişi kurulunca yapılan değerlendirme sonucu bulunan de­ğere, ayrıca endeks ilavesi yapılmasının, doğru olmadığı yönündeki bozma nedenine direniSdiği belirtilmesine rağmen, hüküm fıkrasında bilirkişilerce endeks ilavesi yapıl­madan hesaplanan bedele hükmedilmiştir

Bu durumda; mahkemenin gerekçesine uygun düşmeyecek şekilde, hüküm fıkrası oluşturulduğundan, bu karar usulün aradığı anlamda “hüküm” niteliğinde bulunmadığı gibi, gerekçe ile sonuç hüküm arasında açık bir çelişki de bulunmaktadır.

Mahkemenin, yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan biçimde usulün öngördüğü nitelik­lere haiz bulunmayan kararı, usul ve yasaya uygun değildir.

Hal böyle olunca, yerel mahkeme kararının, işin esasına yönelik temyiz itirazları İncelenmeksizin, salt bu usuli eksikliğe dayalı olarak bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen değişik gerekçe ve nedenlerden dolayı 6217 Sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazları­nın şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, aynı Kanun’un 440/1. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s