İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRLENDİĞİNİ, BORÇLU ŞİRKETLERİN BORCU ÖDEMEKTEN KAÇINMAYA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ALACAKLARININ TAHSİLİNİN TEHLİKE ALTINDA OLMASI İHTİYATİ HACİZ KONULMASI İSTEMİ

T.C. YARGITAY

9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.2.2012

Esas: 2012/8299

Karar: 2012/6082

İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRLENDİĞİNİ, BORÇLU ŞİRKETLERİN BORCU ÖDEMEKTEN KAÇINMAYA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ALACAKLARININ TAHSİLİNİN TEHLİKE ALTINDA OLMASI İHTİYATİ HACİZ KONULMASI İSTEMİ

DAVA:Davacı vekili, davacının İstanbul 5. İş Mahkemesinin 2010/257 Esas, 2011/683 karar sayılı ilamı ile işçilik alacaklarının belirlendiğini, borçlu şirketlerin borcu ödemekten kaçınmaya çalışmasından dolayı alacaklarının tahsilinin tehlike altın­da olduğunu, alacağın tahsili için borçlunun borca yetecek kadar taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. kişideki hak ve alacaklarına İİK.’nun 257. maddesi uyarınca ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini istemiştir.

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda istemin kabulü ile karar altına alınan işçilik alacakları, yargılama giderleri miktarı karşılayacak şekilde borçlu şirketlerin ta­şınır, taşınmaz malları ve 3. şahsılardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmiştir.

Davalılar vekilinin tehiri icra kararı için icra dosyasına teminat mektubu koyduk­larını, alacağın tamamının garanti altında olduğu ve ihtiyati haczin kaldırılması istemi ile yaptığı itiraz üzerine duruşmalı olarak yapılan yargılama sonunda, alacağın ilama dayalı olduğu, ihtiyati haczin kaldırılmasını gerektirecek koşullar bulunmadığı gerek­çesi ile itirazın reddine karar verilmiştir.

Davalılar vekili, ihtiyati haczin kabulüne itirazın reddi kararını 6100 sayılı HMK,nun geçici 3/1 maddesi uyarınca süresinde kanun yoluna getirmiş olup. Dairemi­zin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341, geçici 3 ve İcra İflas Kanunu’nun 265/son maddeleri uyarınca kanun yoluna tabi ihtiyati haczin kaldırılması kararını denetleme görevi olduğu anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi £3.Kar tarafından düzen­lenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

İcra İflas Kanunu’nun 257. maddesine göre “Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa veya borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeğe, kaçır­mağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının hakla­rını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa, rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşın­maz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir”. Aynı kanunun takip eden 258. maddesinde ise. “ihtiyati hacze 50 nci maddeye göre yetkili mahkeme tarafından karar verileceği, alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mah­kemeye kanaat getirecek deliller göstermeğe mecbur olduğu belirtilmiş, 265 maddesin­de de “borçlunun kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mah­kemeye müracaatla itiraz edebileceği, itiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabileceği, Bölge adliye mahkemesinin bu başvuruyu öncelikle inceleyeceği ve verdiği kararın kesin olduğu” düzenlenmiştir.

İhtiyati haciz kararı vermede yetkili ve görevli mahkeme İcra ve İflas Kanu­nu’nun 50. maddesinde düzelenmiş olup buna göre “Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur”. Dava tarihinde yürürlükte ve kıyasen uygulanacak olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ise 290. maddesinde ise açıkça “İhtiyati tedbirin, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden: dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edileceği” belirtilmiştir.

Keza, İİK.’un 266. Maddesi uyarınca “Borçlu, para veya mahkemece kabul edile­cek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isleyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer”, icra hakimliğinin görevi, talebin İİK.nun 266. maddesinde yazılı olan ihtiyati haczin teminat karşılığında kaldı­rılmasına yönelik olması halinde ve takibe başlanmasından sonra ileri sürülmesi haline münhasırdır.

Dosya içeriğine göre davacı vekili, davacının kesinleşmeyen işçilik alacaklarının belirlenen miktar kadar, davalı borçlu işverenin taşınır ve taşınmaz mallan ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konmasına karar verilmesini istemiştir. Mahkemece bu istek kabul edilmiş ve ihtiyati haciz isteyen davacı işçi vekili aracılığı ile itiraz eden davalı işveren aleyhine 03.11.2011 tarihinde icra takibine başlamış ve 01.11.2011 tarihinde de alman ihtiyati haciz kararının uygulanmasını talep etmiştir,

İtiraz eden davalı işveren vekili, icra takibi aşamasında, icra dosyasına teminat yatırdıklarını belirterek ihtiyati haczin kaldırılmasını istemiştir.

İtiraz İİK.’uıı 266. maddesinde yazılı olan ihtiyati haczin teminat karşılığında kal­dırılmasına yönelik olduğundan ve takibe başlanmasından sonra ileri sürüldüğünden, yetkili ve görevli mahkeme anılan madde uyarınca İcra Mahkemesi’dir.

Mahkemece itirazın kaldırılmasına yönelik uyuşmazlığı çözümlenmesi için dos­yanın yetkili ve görevli Üsküdar İcra Mahkemesine gönderilmesi gerekirken yazılı şe­kilde itirazın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMA­SINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine ÜK.’nun 265. mad­desi uyarınca kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s