Bankaların 492 sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçlardan müstesna tutuldukları yönünde Sinop İcra Hukuk Mahkemesinin 05.11.2010 tarihli kararı

    T.C.

             SİNOP

 İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO        : 2010/105 Esas

KARAR NO   : 2010/92

 

HAKİM          : 

KATİP            :

DAVACI         : 1- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İş Kuleleri 34330                 Levent  Merkez/  İSTANBUL

VEKİLLERİ    : Av. BAHADIR OKTAY – Atatürk Cad. No: 11 D.1 Merkez/ SİNOP

                           Av. UTKU OKTAY – Atatürk Cad. No: 11 D.1 57000 Merkez/ SİNOP

DAVALI         : HASIMSIZ

DAVA                        : Şikayet

DAVA TARİHİ           : 21/10/2010

KARAR TARİHİ        : 05/11/2010

Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı Vekili mahkememize sunduğu 21.10.2010 havale tarihli dilekçesi ile; müvekkili banka tarafından kullandırılan kredinin geri dönüşümünü teminen Sinop İcra Müdürlüğü’nün 2010/2065 Esas sayılı dosyası ile genel haciz yolu ile takibe ilişkin süreçte harç muafiyetine ilişkin taleplerinin Sinop İcra Müdürlüğü’nün 14.10.2010 tarihli kararı ile reddedilerek 17.15 TL başvurma harcı, 5,70 TL peşin harç, 2.75 TL vekalet suret harcı olmak üzere toplam 25,60 TL tahsil edildiğini, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 123/3 Maddesi uyarınca bankaların kullandıracakları kredilerin temini ve bunların geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin ilgili kanunda yazılı harçlardan müstesna tutulması gerektiğini belirterek yatırmak zorunda kaldıkları toplam 25,60 TL harcın iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Sinop İcra Müdürlüğü’nün 2010/2065 Esas sayılı dosyası celbedilerek incelenmiş İİK.nun 18/3 Maddesi uyarınca duruşma yapılmasına lüzüm görülmeyerek dosya üzerinden değerlendirme yapma gereği duyulmuştur.

İncelenen dosya kapsamı ve mevcut deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde;

 Dava, “Sinop İcra Müdürlüğü’nün 2010/2065 Esas Sayılı dosyasında alacaklı bankadan harç tahsiline yönelik 14.10.2010 tarihli karar ve işlemin iptali ile toplam 25,60 TL olarak yatırılan harcın iadesi” istemine ilişkindir.

 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 123/3 Maddesi; “Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” hükmünü içermektedir.

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 19.02.2009 tarih ve 2008/22509 Esas 2009/3340 Karar sayılı ilamında ise ; “Alacaklı banka borçlu; şirket hakkında taraflar arasında imzalanan genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmeleri uyarınca kullandırılan kredi borçlarının ödenmemesi üzerine genel haciz yolu ile icra takibi başlattıklarını takip açılırken harçlar Kanunun 123. maddesi uyarınca harçtan istisna oldukları halde icra memurluğunca harç tahsil edildiğini icra takibi açılırken yatırmak zorunda kaldıkları harçların iade edilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Alacaklı bankaca İstanbul 6 icra Müdürlüğünün 2008/18516 esas sayılı takip dosyası üzerinden borçlu hakkında kredi alacağına ilişkin olarak takip başlatıldığı takip talebinde bankanın bu alacağa ilişkin olarak harçtan muaf olduğunun belirtildiği ancak İcra Müdürlüğünce harcın tahsil edildiği anlaşıldı. 492 sayılı Harçlar kanunun 2. maddesinde belirtildiği üzere bu kanuna bağlı 1 sayılı tarifede yazılı olanlar yargı harçlarına tabidir. Dolayısı ile icra takibi de bu yasa uyarınca harca tabidir. Ancak ‘genel muaflıklar ve istisnalar’ başlığını taşıyan aynı yasanın 04.06.2008 tarihli 5766 sayılı kanunun 11. maddesinin (ç) bendi ile değişik 123. maddesinin 3, fıkrasında bankalar tarafından kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemlerin harçlar kanunun da yazılı harçlardan muaf olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile yasa koyucu daha önce kredi alacağının geri dönüşümünü harca tabi tuttuğu halde son yapılan yasal düzenleme ile artık bu tür alacakların tahsili harçtan muaf tutulmuştur. Somut olayımızda alacaklı banka ödenmeyen kredi alacağının geri ödenmesini sağlamak amacı ile bu icra takibini kanunun yayınlanmasından sonra 01.08.2008 tarihinde başlattığından uygulamaya uygun olarak yeniden oluşturulan içtihatlarımız doğrultusunda yukarıda belirtilen yasa değişikliği sebebi ile takip harcından muaf olacağından kendisinden bu konuda ödeme yapılması istenemeyeceği gibi yapılan ödeme var ise kendisine geri ödenir. Mahkemece yukarıda belirtildiği üzere şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünce takip harcı alınmasına ilişkin memur işleminin iptaline karar verilmesi gerekir iken şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir…” şeklinde belirtilmiştir.

 Olayımızda; davacı alacaklı banka tarafından Sinop İcra Müdürlüğü’nün 2010/2065 Esas sayılı dosyası ile yürütülen icra takibinin ödenmeyen kredi alacaklarının geri ödenmesini sağlamak amacıyla yürütüldüğü, 492 Sayılı Yasa’nın 5766 Sayılı Yasa ile değişik 123/3 Maddesi hükmü ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin emsal içtihadı karşısında davacı bankanın  492 Sayılı Yasada düzenlenen harçlardan muaf olduğu, ilgili bankadan harç tahsiline yönelik işlemlerin usul ve Yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla davacının davasının (şikayetin) kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın (Şikayetin) Kabulü İle;

Sinop İcra Müdürlüğü’nün 2010/2076 Esas sayılı dosyasında 17.15 TL başvurma harcı, 5,70 TL peşin harç, 2.75 TL vekalet suret harcı olmak üzere toplam 25,60 TL harç tahsiline yönelik 14.10.2010 tarihli işlemin iptali ile kesilen miktarın davacı tarafa iadesine,

Davacı taraf harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 05/11/2010

Katip 108912                                                                                                           Hakim 35240

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s