NÜFUS DAVALARI

1. Yaş düzetme davası ancak bir defa açılabilir.

T.C.YARGITAY

18. Hukuk Dairesi
E:2011/1374K:

2011/3799T:22.03.2011

              Davacı Ali Kaya Şengezer ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 09.02.1982 günlü ve 1982/39-1982/2 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.01.2011 gün ve Hukuk-2011/1552 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI             Davacı Ali Kaya Şengezer’in davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açtığı davada, 12.11.1962 olan doğum tarihinin ay ve günü baki kalmak kaydıyla 1960 olarak tashihine karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.             Dava nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkindir. Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 1587 sayılı Nüfus Kanununun 46. maddesi hükmüne göre, yaş düzeltme davası ancak bir defa açılabilir. 1587 sayılı Nüfus Kanununu yürürlükten kaldıran 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36/1-b maddesinde de aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davasının ancak bir kere açılabileceği belirtilmektedir.             Mahkemece davacıya ait nüfus kaydında daha önce yaşının Karakoçan Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile düzeltildiğine ilişkin şerh bulunduğu halde, ikinci defa yaş tashihine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.             Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 22.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

2.HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAYAN  KAYIT DÜZETMESİ İSTENEMEZ.

T.C.YARGITAY

18. Hukuk Dairesi
E:2011/1374

K:2011/3799T:22.03.2011

              Davacı Ali Kaya Şengezer ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 09.02.1982 günlü ve 1982/39-1982/2 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.01.2011 gün ve Hukuk-2011/1552 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI             Davacı Ali Kaya Şengezer’in davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açtığı davada, 12.11.1962 olan doğum tarihinin ay ve günü baki kalmak kaydıyla 1960 olarak tashihine karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.             Dava nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkindir. Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 1587 sayılı Nüfus Kanununun 46. maddesi hükmüne göre, yaş düzeltme davası ancak bir defa açılabilir. 1587 sayılı Nüfus Kanununu yürürlükten kaldıran 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36/1-b maddesinde de aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davasının ancak bir kere açılabileceği belirtilmektedir.             Mahkemece davacıya ait nüfus kaydında daha önce yaşının Karakoçan Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile düzeltildiğine ilişkin şerh bulunduğu halde, ikinci defa yaş tashihine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.             Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 22.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

3.

 T.C.YARGITAY

18. Hukuk Dairesi
E:2008/12460

K:2009/2508T:12.03.2009

 Doğum Tarihinin Düzeltilmesi
Özet: Gerçek yaşın tespit edilebilmesi için tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.Hakim düzeltme yaparken, kayıtların çelişik olmamasına özen göstermelidir.Nüfus kaydı düzeltilen kişinin annesinin, yaşamın olağan akışına uygun olarak o tarihte doğum yapmasının mümkün olması gerekir.
4721 s. Yasa m. 36,39,42
Davacı, dava dilekçesinde, 1989 olan doğum yılının 1984 olarak düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:1- Davacının nüfus kütüğünde 18.04.1989 olan doğum tarihindeki yılın ay ve gün saklı kalmak kaydıyla yılının 1984 olarak düzeltilmesini istemiş,mahkemece davanın kabulü yönünde hüküm kurulmuştur.Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre; bu tür davalarda, doğum tarihinin düzeltilmesi istenenin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur. Mahkemece, Turgutlu Kaymakamlığı Devlet Hastanesinde görevli radyoloji uzmanı tarafından düzenlenen tek hekim raporu ile yetinilmesi,2-Dosyada toplanan bilgi ve belgelere göre; mahkemece doğum tarihi 18.04.1984 olarak düzeltilen davacı Zübeyde ile 29.04.1975 doğumlu olarak nüfusa kayıtlı Zübeyde’nin annesi Nuriye arasında, düzeltilen doğum tarihine göre, 8 yıl 11 ay 19 günlük bir zaman farkı oluşmuştur. Bu yaşta bir kişinin doğum yapması yaşamın olağan akışı ile bağdaşmamaktadır. Hakim nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak kararlar vermemelidir. Mahkemece, anne ile yaşının düzeltilmesi istenen çocuğun doğum tarihleri arasındaki yaş farkı gözetilerek sözü edilen çelişkiyi giderecek biçimde hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemiş olması,3-Dosyaya getirtilen nüfus kayıt örneğinden, doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen davacı Zübeyde’nin Eklice adlı ikiz kardeşi olduğu anlaşılmasına karşın, mahkemece iki kardeşin birlikte tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna sevk edilerek ikiz olup olmadıkları konusunda heyet raporu alınıp bu husus açıklığa kavuşturulmadan eksik inceleme ve yetersiz araştırmayla davanın kabulüne karar verilmesi,Doğru görülmemiştir.Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 12.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.YARGITAY18. Hukuk Dairesi
E:2008/12460K:2009/2508T:12.03.2009 Doğum Tarihinin Düzeltilmesi
ÖzetGerçek yaşın tespit edilebilmesi için tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.Hakim düzeltme yaparken, kayıtların çelişik olmamasına özen göstermelidir.Nüfus kaydı düzeltilen kişinin annesinin, yaşamın olağan akışına uygun olarak o tarihte doğum yapmasının mümkün olması gerekir.
4721 s. Yasa m. 36,39,42
Davacı, dava dilekçesinde, 1989 olan doğum yılının 1984 olarak düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:1- Davacının nüfus kütüğünde 18.04.1989 olan doğum tarihindeki yılın ay ve gün saklı kalmak kaydıyla yılının 1984 olarak düzeltilmesini istemiş,mahkemece davanın kabulü yönünde hüküm kurulmuştur.Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre; bu tür davalarda, doğum tarihinin düzeltilmesi istenenin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur. Mahkemece, Turgutlu Kaymakamlığı Devlet Hastanesinde görevli radyoloji uzmanı tarafından düzenlenen tek hekim raporu ile yetinilmesi,2-Dosyada toplanan bilgi ve belgelere göre; mahkemece doğum tarihi 18.04.1984 olarak düzeltilen davacı Zübeyde ile 29.04.1975 doğumlu olarak nüfusa kayıtlı Zübeyde’nin annesi Nuriye arasında, düzeltilen doğum tarihine göre, 8 yıl 11 ay 19 günlük bir zaman farkı oluşmuştur. Bu yaşta bir kişinin doğum yapması yaşamın olağan akışı ile bağdaşmamaktadır. Hakim nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak kararlar vermemelidir. Mahkemece, anne ile yaşının düzeltilmesi istenen çocuğun doğum tarihleri arasındaki yaş farkı gözetilerek sözü edilen çelişkiyi giderecek biçimde hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemiş olması,3-Dosyaya getirtilen nüfus kayıt örneğinden, doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen davacı Zübeyde’nin Eklice adlı ikiz kardeşi olduğu anlaşılmasına karşın, mahkemece iki kardeşin birlikte tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna sevk edilerek ikiz olup olmadıkları konusunda heyet raporu alınıp bu husus açıklığa kavuşturulmadan eksik inceleme ve yetersiz araştırmayla davanın kabulüne karar verilmesi,Doğru görülmemiştir.Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 12.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s