EPDK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI NE YAPILABİLİR?

Petrol Piyasası Kanunu (PPK), kanun kapsamında belirtilen kabahati işleyenlere, “idari para cezası” verilmesini öngörmüş olup, idari para cezasını gerektiren bu kabahatler PPK’da aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
     
  • Petrol Kaçakçılığı (PPK. Ek m.5/3),
  • Lisans Almadan Faaliyet Gösterme(PPK. M. 19/a-1),
  • Fiyat Oluşumuna İlişkin Kurum Faaliyetlerinin Engellenmesi veya Engellemeye Teşebbüs Edilmesi(PPK. m.19/a-2),
  • Faaliyet Kısıtlamalarına Muhalefet (PPK. m.19/a-3),
  • Petrol Piyasası Kanunun 5,6,7,8,16,17 ve 18. Maddelerinn ihlali( PPK. m.19/a-4),
  • Lisanssız Tesis Yapımı ve İşletilmesi (PPK. m. 19/b-1),
  • Lisans Dışında Faaliyette Bulunma( PPK. m. 19/b-2),
  • Lisans Sahibinin Yükümlülüklerini İhlali (PPK. m.19/b-3),
  • İletim ve Depolama Tesislerine Erişimin Engellenmesi (PPK. m. 19/b-4) vs.
 
İdari Para Cezalarına İtiraz Mercii
EPDK tarafından verilen yaptırım ve idari para cezalarının yargısal denetimine ilişkin düzenlemeler, PPK’nun 21. maddesinde yer almaktadır.  6352 sayılı Yasayla PPK’da yapılan değişiklik sonrası, idari para cezalarına karşı Kurum aleyhine açılacak davalar bakımından yetkili mahkeme artık “idare mahkemeleri”dir. Değişiklik öncesinde ise, Danıştay ilk derece mahkemesi olarak uyuşmazlıkların çözümünde görev almaktaydı. Dolayısıyla, artık Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı aleyhine, idari para cezası kararlarının iptali istemiyle “yetkili idare mahkemesinde” dava açılabilecektir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılacaktır.
 
İdari Para Cezalarına İtiraz Usulü
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun “idari para cezası”na ilişkin  Kararı kendisine tebliğ edilen ilgililer (lisans sahipleri- Dağıtıcılar, Akaryakıt Bayileri, vs.), söz konusu karara karşı itiraz etmek istiyorsa, Kurulun vermiş olduğu kararın iptali istemiyle İdare Mahkemesinde “iptal davası” açmalıdır. Dava açma süresi, 60 gündür. Bu süre, idari para cezasına ilişkin kararın yazılı olarak bildiriminin yapıldığı tarihi(tebliğ tarihini) izleyen günden itibaren başlar. Tatil günleri sürelere dahildir. Ancak sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. Sürenin bitmesi adli tatile rastlarsa, süre adli tatilin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.
Dava, İdare Mahkemesi  Başkanlıklığına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılmalıdır. Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, ait olduğu idare mahkemesi başkanlıklığına veya buraya gönderilmek üzere idare mahkemesi başkanlıklarına, idare mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir. Dilekçede;
a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve  adresleri,
b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
d) Uyuşmazlık konusu miktar, gösterilmelidir.
Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenmelidir ve dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olması gereklidir.
 
İdari Para Cezalarının Tahsili
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen idari para cezaları, genel bütçeye gelir olarak kaydedimesi gereken idari para cezası olup, Kabahatlar Kanunun 17nci maddesinin 4üncü fıkrası çerçevesinde “kesinleşmeden” tahsil edilemez. Başka bir ifadeyle, EPDK tarafından verilen cezaların keşinleşmeden tahsili mümkün değildir. Danıştay’ın görüşü de bu yöndedir[1]
Ancak, süresi içerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Kararına karşı idare mahkemesinde dava açılmaması durumunda idari para cezası kesinleşecek ve cezanın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili söz konusu olacaktır. Bu sebeple, Kurul tarafından verilen idari para cezasının haksız olduğunu düşünüyorsanız,  süresi içerisinde dava  açmanız gereklidir, aksi halde kararın sonuçlarına katlanacağınızı unutmayınız.   


[1] Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 13.11.2008 tarihli kararı.
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s