Savunma Adli Tıp Akademisi TBB-ATA Alıntıdır THS

Makale Özeti

CMK m. 67/6’da düzenlenmiş bulunan “Uzman” mütaalasının teoriden uygulamaya geçebilmesi ve ayrıca da silahların eşitliğini sağlayabilmek için bir öneri. Bu çalışmanın hukuk kısımları Yrd. Doç. Dr. S. Sinan KOCAOĞLU; Adli Tıp ile ilgili kısımları Prof. Dr. Hamit HANCI tarafından kaleme alınmıştır. Bu makalenin gereği yani TBB Savunma Adli Tıp Akademisi’nin kurulması ve bu husus hakkında bir fizibilite etüdü yapılması için tarafımdan Türkiye Barolar Birliği’ne yapılan başvuru ise TBB Yönetim Kurulu tarafından maalesef ki baştan savma kabilinden iki cümlelik “hukuki temelsiz bir gerekçe” ile reddedilmiştir. Dileriz ki TBB bir gün, en az Barolara “hizmet aracı” (!) olarak adlandırılan “makam arabası” almak kadar önemli bir konu olan “savunma”yı tahkim edecek konulara da ilgi göstermeye başlar. Bu bağlamda teklifin mimarı olarak, TBB Yönetim Kurulu’nun bilgiye dayanmayan, yeniliğe kapalı ve sabit fikirli olumsuz tavrına rağmen önerimizin avukatlık mesleği için önemini kavrayan ve kabul görmesi için çabalayan genç meslektaşım TBB Başkan Danışmanı Av. Oğuzhan BUHUR’a teşekkür ederim…

Yazarın Notu

Armağan olarak yayınlanmış bu makaleye atıfların gerektiğinde: “HANCI Hamit. İ-KOCAOĞLU S. Sinan, ‘Savunma Adli Tıp Akademisi: TBB-Ata’, Adli Tıp ve Ceza Hukuku,Prof. Dr. İ. Hamit HANCI’ya Armağan Proje Yöneticisi: Prof. D.r Kayıhan iÇEL, Editör: Prof. Dr. Yener ÜNVER, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012, sf. 15-25” şeklinde yapılması rica olunur. Makalenin ORJİNAL “pdf” formatindaki halinin indirmek için bkz. http://vub-be.academia.edu/SSinanKocaoglu/Papers/1467063/Savunma_Adli_Tip_Akademisi_TBB_ATA_
Savunma Adli Tıp Akademisi TBB-ATA
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI* –Yrd. Doç. Dr. S. Sinan KOCAOĞLU**

Malumdur ki son yıllarda bilirkişilik kurumlarının bağımsız olmadığı iddiaları
çok sık gündeme gelmektedir. Bir tür “tekel” haline gelmiş olan Adli Tıp
Kurumu (ATK), Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi
(KPL) ve Jandarma Kriminal Daire Laboratuarları (JKDB), Devletin idari
yapılanması içerisinde yer alan ve devlet” aygıtının veya emrinde işlev gören
müesseselere dönüşmüşlerdir.

Bu yazının amacı, her gün basında karşılaştığımız ve yukarıda sayılan kurumların
çalışmalarının verimlilik, etkinlik, işlev ve bağımsız bilirkişilik görevlerini
tartışmaya açmak değildir.

Tarafımızca hedeflenen kısa ve öz bir şekilde silahların eşitliğini sağlamak
için, konum olarak devletin değil de özgür savunmanın şemsiyesi altında örgütlenecek
ama aynı anda muhakkak “özerk” bir konumda teşkilatlanması gerekecek;
maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesini sağlamak için her türlü dogmanın
etkisinden uzak, objektif, bilimsel, teknolojik araçlar ve yaklaşımlar ile alanında
uzman yerli ve yabancı bilim adamları/teknisyenler vasıtasıyla TBB inisiyatifinde
bir “Adli Tıp Akademisi” (TBB-ATA) kurulmasını sağlayacak temel bir
organizasyon yapısını tartışmaya açmaktır.

Bu maksatla yazının birinci bölümünde meselenin kuramsal (hukuki) boyutu
incelenirken, ikinci bölümde meselenin uygulama (adli tıp) boyutu ve tarafımızdan
teklif edilen taslak örgüt yapısı
ortaya konulacak ve son bölümde konu
ile ilgili tespit ve önerilerimiz açıklanacaktır.

I. MESELENİN KURAMSAL (HUKUKİ) BOYUTU
Muhakeme hukukunda silahların eşitliğini sağlayabilmek için Türkiye Barolar
Birliği Adli Tıp Akademisi’nin (TBB-ATA) hukuksal boyutu ülkemizde
ilk olarak TBB dergisinin bir önceki sayısında elinizdeki mektubun yazarlarından
Dr. iur. S. Sinan KOCAOĞLU tarafından teklif edilmiş ve bu husustaki
olasılıklar tartışmaya açılmıştır.1 Önceki makalede ceza yargılamasında silahla

*

Adli Tıp Uzmanı (MD). Ankara Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Bilimciler
Derneği Başkanı.

**

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi; Ankara Barosu Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi. LL.M. (Brussels), LL.D. (Ankara).

Bahsi geçen makale için bkz. KOCAOĞLU S. Sinan, “Türk Ceza Muhakemesi Sisteminde
Silahların Eşitliği İlkesini Gerçekleştirebilmek İçin Bir Reform Önerisi (Amerika Birleşik Devletleri
Ceza Muhakemesi Sistemine Savunma Ve Müdafi Perspektifinden Mukayeseli Bir Bakış)”, Türkiye
Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 23, Sayı: 92, Yıl: 23, Ocak/Şubat 2011, sh. 238-286.

Adli Tıp ve Ceza Hukuku

rın eşitliğini sağlayabilmek için yapılan reform tekliflerinin en önemli ikisi
“Savunma Araştırmacısı” ve “Savunma Adli Tıp/Kriminal Enstitüleri” idi.

“Savunma Araştırmacısı” olgusunun ülkemizde hayata geçebilmesi için hem
pek çok kanun değişikliğine ve hem de toplumda büyük bir zihniyet değişimine ihtiyaç
vardır. Dolayısıyla anılan kurum sadece öğreti ve uygulamada tartışılması ve
ileride şartlar oluştuğunda gerçekleştirilebilmesine zemin hazırlanması için mukayeseli
hukukta araştırılmış, ülkemizin yapısına göre düzenlenmiş ve yazılmıştır.

Halbuki Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere karşılaştırmalı hukukta
pek çok örneği bulunan “Savunma için Adli Tıp/Kriminal Enstitüsü”
kurumunun ülkemizde gerçekleştirilmesine hiçbir kanuni ve zihni engel yoktur.

Kanuni hiçbir düzenlemeye gerek yoktur. Çünkü 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu (CMK) “Uzman Mütalaası” başlığı altında cumhuriyet savcısı,
katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilcinin, yargılama
konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek
üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa
alınabilmesini düzenlemiştir (CMK m. 67, f. 6).2

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ise Türkiye Barolar Birliği’ne “Avukatların
meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak” (Av.

K. m. 110, f. 9), “Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği
görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak” (Av. K.
m. 110, f. 11), “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu
kavramlara işlerlik kazandırmak” (Av. K. m. 110, f. 17) görevlerini yüklemiştir.
Bu çerçevede belirtmeliyiz ki CMK’nın 67. maddesinin son fıkrasının bu düzenlemesini
gerçekleştirebilecek bir alt yapı maalesef ki ülkemizde mevcut değildir.
Örneğin bir tabanca mermisinin balistik incelemesini yaptırmak isteyen, ya da bir
saç telinin DNA’sının incelenmesini isteyen veya imza incelemesi yaptırmak isteyen
yahut da bir hastalığın nedeni hakkında rapor almak isteyen bir avukatın bunları
nereden, nasıl ve hangi şartlarda temin edebileceği bir muammadır.

Uzman raporunu temin etmeyi başarabilen bir müdafiye veya müvekkiline,
bu uzman görüşü temini ne kadar büyüklükte bir mali yük yaratacaktır? Ayrıca bu
uzman raporu mahkeme ya da savcılık makamlarını işgal eden kişiler tarafından
ciddiye alınacak objektif bir kurumsal bir güvenceye sahip olabilecek midir?

İşte bu yüzden CMK’nın 67. maddesinin altıncı fıkrasının gereğini yerine
getirilebilmesi için öncelikle TBB bünyesinde kurulacak, daha sonra Ankara,
İstanbul, İzmir, Van ve Diyarbakır gibi büyük illerde şubeleri açılabilecek
“özerk” bir “Savunma Adli Tıp” kurumuna yani “Türkiye Barolar Birliği

Savunmanın “uzman” yardımından faydalanması ile ilgili olarak daha detaylı bir bilgi için bkz.
KOCAOĞLU S. Sinan, “Müdafi”, Seçkin Yayınları, Ankara, 2011, sh. 179, 231, 293, 301-303.

1. Savunma Adli Tıp Akademisi TBB-ATA
Adli Tıp Akademisi”ne acilen ihtiyaç vardır. Bu kurumu acilen kurarak savunmanın
hizmetine sunmak, Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesinin TBB’ye
yüklediği bir yükümlülüktür.

TBB’nin inisiyatif alarak böylesi bir adli tıp akademisi kurması, iddia karşısında
kendi adli tıp enstitüsüne sahip olmayan savunmanın bu konudaki büyük
boşluğunu dolduracaktır. Avukatlar, uzman raporunu nereden alabilecekleri
hususunda endişelenmek zorunda kalmayacaklar; alınan uzman raporları kurumsal
güvenceye sahip olacak, TBB kendi kendini finanse eden bu sistemde
mali olarak herhangi bir kayba uğramayacaktır.3

Ayrıca “Türkiye Barolar Birliği Adli Tıp Akademisi” ile Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi (AİHS) çerçevesinde silahların eşitliği ilkesinin gerçekleştirilmesine
de bir adım daha yaklaşılmış olunacaktır. Çünkü, AİHM savunmanın
bilirkişine aynen iddianın veya yargılama makamının bilirkişisi denkliğinde
değer verilmemesini AİHS’nin ihlali olarak görmektedir.4

AİHM’in silahların eşitliğine bu şekilde yaklaşımı, ceza yargılaması sistemimizde
CMK’nın 67. maddesinin son fıkrasında öngörülmüş uygulamada “taraf
bilirkişi” olarak adlandırılan “uzman”ı çok önemli bir konuma getirmektedir.
Çünkü, hem AİHS ve hem de CMK bağlamında, yargılama makamı hükmü tesis
ederken uzman mütalaasını gerekçesinde değerlendirmek mecburiyetindedir.
Yargılama makamının savunmanın uzmandan faydalanma talebini reddetmesi
veya gerekçesinde dinlediği uzman raporunu değerlendirmemesi savunma hakkının
ihlâli olacaktır. Bu durum hukuka kesin aykırılık hallerini meydana getirerek,
birer mutlak temyiz ve bozma nedeni oluşturacaktır (CMK 289, f. 1, b.g ve b.h).

Halbuki TBB-ATA’nın ihdası ile müdafiler tarafından kolay, hızlı ve uygun
bir mali yükümlülük ile uzman mütalaasına ulaşabilecek; adli tıp/jandarma
kriminal/polis kriminal gibi kurumlarda uzun zaman sıra beklenilmesi engellenerek
adaletin yerine getirilmesinde yavaşlık ortadan kaldırılmış olacak; zaman içerisinde
evrensel hukuk nosyonunu özümsemiş savcılar veya hakimler tarafından uzman
mütalaası ya da bilirkişi raporları için dahi tercih edilen bir enstitü olacaktır.

Zira, nasıl ki savcılar cumhuriyeti yani devleti/toplumsal iddia makamını
temsil eden birer devlet memurudurlar; aynı
şekilde Adli Tıp, Jandarma ve Em

3

TBB-ATA’nın vereceği hizmetlerin ücreti ile ilgili olarak belirtmek istediğimiz çok önemli bir husus,

CMK gereği baro görevlendirmeleri ile savunması yürütülen şüpheli veya sanıkların TBB-ATA’ya

başvurularının sosyal devlet ilkesi gereğince devlet ya da gelecekte TBB-ATA’nın kar etmeye baş

ladığı durumda oluşturulacak bir fon tarafından karşılanmalıdır. Aksi takdirde, ekonomik olarak im

kanı olmayan kişilerin savunma hakkı, uzman desteğinden ekonomik nedenler ile yararlanmaktan

eksik kaldıkları için gereğince yerine getirilmiş olmayacaktır. Bu tip uzmanlık hizmetlerinin atanan

müdafilerin bağlı oldukları barolar tarafından yapılması veya gereksiz başvuruların engellenmesi

için bir filtrasyona tabi tutulması
gibi usulü mekanizmalar, kanaatimizce, geliştirilebilir.
4

Bkz. Bönisch v. Austria (1991) 13 E.H.R.R. 409; [1986] E.C.H.R. 8658/79; Brandstetter v.
Austria (A/211): (1991) 15 EHRR 378.

Adli Tıp ve Ceza Hukuku

niyet Kriminal kurumları
da devletin idari yapılanması içerisinde ve çalışanlarının
hepsi devlet memuru olan kişilerden oluşmuş birer aygıttırlar.

Konusu devlet ya da devletin menfaatleri olan veya herhangi bir dönemdeki
iktidar partisinin menfaatleri ile çatışan davalarda bu kurumların tarafsız,
objektif, adil ve hızlı olmaları tartışma konusudur.

Güçlü devlet (iddia) ile zayıf birey (savunma) arasındaki çelişkiyi giderecek;
terazinin öteki kefesini yani avukatların elini kuvvetlendirecek bağımsız
bir adli tıp akademisine acilen ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı da gidermek ve CMK
67/son düzenlemesinin gereğini yerine getirmek bizatihi savunmanın şemsiye
örgütü olan TBB’nin sırtına kanun koyucu tarafından dolaylı olarak yüklenilmiş
bir yükümlülüktür. Aksi takdirde “Kainat boşluk kabul etmez” darb-ı meselinde
anlatılmaya çalışıldığı gibi TBB’nin doldurmadığı bu gereksinim muhakkak ki
bir takım özel teşebbüsler tarafından doldurulacaktır.5

Bizce, ülkemizde savunma adli tıp kurumu özel sektör güdümünde değil;
öncelikle ve ilk elden bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan
TBB’nin inisiyatifinde kurulmalıdır.

II.
UYGULAMA (ADLİ TIP) BOYUTU VE TARAFIMIZDAN TEKLİF
EDİLEN TASLAK ÖRGÜTSEL YAPI
A.
ADLİ TIP BOYUTU
Meselenin hukuki boyutunun ötesinde, adli tıp kurumlarının ve kriminal
enstitülerinin mali açıdan ve emir-komuta çerçevesinde bağımsızlıklarının gerekliliği,
yurt dışından ülkemize bilimsel amaçlı ziyarete gelen hukukçular ve
adli bilimciler tarafından çok sık olarak vurgulanmaktadır.

Hakim ve Savcıların başvurdukları KPL, JKDB ve ATK gibi bilirkişilik laboratuarlarının
yanı sıra, silahların eşitliği ilkesi uyarınca Avukatların, Mağdurun
ve Katılanların bağımsız olarak başvurabilecekleri bağımsız bir bilirkişilik
kurumunun kurulması adaletin sağlıklı işleyişini hızlandıracaktır.

Bu bölümde konu tamamen tarafsız bir şekilde ele alarak bir beyin fırtınası
yapılıp, bir bilirkişilik kurumu modeli oluşturulmaya çalışılmıştır.

Bu modelin oluşturulmasında hiçbir kurum ve kuruluş örnek alınmamış,
önerilere, eleştiriye, konuya geliştirmeye ve desteğe açık bir sistemin ön hazırlığı
yapılmıştır. Yine taslak örgütün kadroları etkinlik ve verimlilik esası ile
“olması gereken” soyut uzmanlık alanları düşünülerek tasarlanmıştır.

Zaten yazının amacı, içerikteki bütün konuların daha iyiye ve doğruya
ulaşmak amacı ile kurulmasını teklif ettiğimiz örgüt yapısı çerçevesinde tartışı

Her ne kadar özel teşebbüslerin özel kriminal enstitüleri kurmalarına karşı olmasak da bu işin
öncülüğünün ve disiplin yapısının mutlaka savunma mesleğinin örgütleri olan baroların üst yapısı
olan TBB tarafından yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

1. Savunma Adli Tıp Akademisi TBB-ATA
larak, organizasyonun son halini almadan önce meslektaşlardan gelecek değişiklik
teklifleri ile hedefe uygun bir şekilde değiştirilebilmesini sağlamaktır.

B.
TARAFIMIZDAN TEKLİF EDİLEN TASLAK ÖRGÜT YAPISI
Türkiye Barolar Birliği – Adli Tıp Akademisi (TBB-ATA) ile ilgili olarak
tarafımızdan teklif edilen taslak örgüt yapısı konunun özünden uzaklaşmamak
maksadı ile “ana hatları” ile aşağıdaki şekildedir:

1.
Kuruluş Gerekçesi:
Bilirkişilik Kurumlarının Bağımsız Olmadığı, Yöneticilerin Siyasi Atamayla
Geldiği, Bu Nedenle İdareye Karşı Bağımlı Olduğu İddiaları ve Silahların
Eşitliği İlkesi Göz Önüne Alınarak Özerk Bir Bilirkişilik Kurumu Oluşturmak.

2.
Kuruluş:
TBB tarafından kurulacak ve ileride üniversiteye dönüşebilecek bir vakıf
üzerinden ya da iktisadi teşekkül üzerinden kurulacak bir bilirkişilik yapılanması
olacaktır (İleride TBB Üniversitesi’nin kurulabilmesi ihtimaline binaen “vakıf”
daha uygun bir hukuksal yapı sağlayacaktır. Vakıf senedi TBB Yönetim
Kurulu tarafından hazırlanacaktır).

3.
Tanımlar:
a.
Akademi: Türkiye Barolar Birliği Adli Tıp Akademisi’ni (TBB-ATA),
b.
Genel Kurul: TBB-ATA Genel Kurulu’nu,
c.
Yürütme Kurulu: TBB-ATA Yürütme Kurulu’nu,
d.
Denetleme Kurulu: TBB-ATA Denetleme Kurulu’nu,
ifade eder.
4.
Genel Kurul:
a.
TBB Başkanı, TBB Genel Sekreteri ve TBB Genel Kurulunca seçilecek 7
coğrafi bölgeden birer Baro Başkanı,
b.
Anayasa Mahkemesi temsilcisi (üye düzeyinde bir kişi),
c.
Yargıtay temsilcisi (ceza ve hukuk dairelerinden üye düzeyinde birer kişi
olmak üzere toplam iki kişi),
d.
Danıştay temsilcisi (üye düzeyinde bir kişi),
e.
Sayıştay temsilcisi (üye düzeyinde bir kişi),
f.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) temsilcisi
(bir kişi)
g.
Ankara’da konuşlu tıp fakültelerinin adli tıp ana bilim dallarından birer
temsilci (en az Doç. Dr. düzeyinde) (Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üni

Adli Tıp ve Ceza Hukuku

versitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi,
Başkent Üniversitesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi),

h.
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı temsilcisi (en az Bşk. Yrd. Düzeyinde
bir kişi),
i.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü temsilcisi (en az Gn. Müd. Yrd.
düzeyinde bir kişi),
j.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcisi
(en az Gn. Müd. Yrd. düzeyinde bir kişi),
k.
Yüksek Öğretim Kurumu temsilcisi (üye düzeyinde bir kişi),
l.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı temsilcisi (bir Kişi),
m.
Kriminal Polis Laboratuarları Daire Başkanlığı temsilcisi (en az Daire Bşk.
Yrd. düzeyinde bir kişi) ve Jandarma Kriminal Laboratuarları Daire Başkanlığı
temsilcisi (en az Daire Bşk. Yrd. düzeyinde bir kişi),
n.
Ulaştırma Bakanlığı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu temsilcisi (en
az Yönetim Kurulu düzeyinde bir kişi)
o.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü temsilcisi (en az Gn. Müd. Yrd.
düzeyinde bir kişi),
p.
Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Başkanlığı temsilcisi (en az Daire Bşk. Yrd.
düzeyinde bir kişi),
q.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı temsilcisi (en az Daire
Bşk. Yrd. düzeyinde bir kişi),
r.
Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı temsilcisi (en az
Daire Bşk. Yrd. düzeyinde bir kişi),
s.
Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Daire Başkanlığı
temsilcisi (en az Daire Bşk. Yrd. düzeyinde bir kişi),
t.
Jandarma Genel Komutanlığı Daire Başkanlığı temsilcisi (en az Daire Bşk.
Yrd. düzeyinde bir kişi),
u.
Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlar ile Mücadele Akademisi
(TADOC) temsilcisi (bir kişi),
v.
Türk Tabipleri Birliği temsilcisi (Yönetim Kurulu Üyesi düzeyinde bir kişi),
w.
Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcisi (Yönetim Kurulu Üyesi düzeyinde bir kişi),
x.
Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) temsilcisi,
y.
İşçi Sendikaları Konfederasyonlarından temsilci (bir kişi), Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi (bir kişi); Türk Mühendis ve Mimar

1. Savunma Adli Tıp Akademisi TBB-ATA
Odaları Birliği (TMMOB) temsilcisi (bir kişi); Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) temsilcisi (bir kişi).

z.
TBB-ATA Yürütme Kurulu.
5.
Genel Kurul Toplantıları:
Seçimli genel kurul altı senede bir toplanır.

Mali genel kurul, üç senede bir toplanır.

Olağanüstü genel kurul, Denetleme Kurulu’nun iki farklı bağımsız denetim
kurullarının Akademi’nin mali yönetimi hakkındaki olumsuz raporlarının neticesinde
TBB Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının ¾ nitelikli çoğunluğu ile
gerekli görmesi halinde teklifi veya TBB-ATA Yürütme Kurulu’nun üye tam
sayısının ¾ ‘ünün çağrısı ile bir ay içerisinde yapılır.

6.
Yürütme Kurulu:
Yürütme Kurulu, kuruluş aşamasında, TBB Yönetim Kurulu tarafından akademik
ve özgeçmiş özellikleri ile seçilerek teklif edilecek ve dördüncü maddede belirtilen
kurum ve kuruluşlardan katılan temsilcilerden oluşturulacak Genel Kurul tarafından
¾ nitelikli çoğunluk ile yapılan atama ile altı (6) yıllığına seçilecek;

a.
Adli Tıp Uzmanı bir Başkan (Prof./Doç. Dr.),
b.
Adli Tıp alanında uzman üç adet Başkan Yardımcısı (her biri en az Doç. Dr
düzeyinde),
c.
Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Usul Hukuku) alanında uzman bir adet hukukçu
Genel Sekreter (Dr düzeyinde),
d.
İki adet avukat (kamu veya özel hukuk alanlarının birisinde en az doktora
derecesi sahibi),
oluşur.

Müteakip genel kurullarda, Yürütme Kurulu üyelerinin vakıf senedinde belirlenmiş
kadrolara aday teklifleri, TBB Yönetim Kurulu’nun tarafından belirlenmiş
üç kat sayıdaki aday arasından Genel Kurul tarafından seçilerek gerçekleştirilir.

7.
Yürütme Kurulu’nun Yetkileri:
Akademi, Yürütme Kurulu tarafından yönetilir.

Yürütme Kurulu, kurumda çalışan bütün personelin işe alınma, işten çıkarılma,
tayin, terfi, atama, maaş, ödül, disiplin cezası, özlük hakları vb. bütün konularda tek
yetkilidir. Kurumun bütün personeli yürütme kuruluna karşı sorumludur.

Yürütme Kurulu 6 (altı) seneliğine seçilir. Genel Kurul tarafından ibra
edilmek kaydıyla, Yürütme Kurulu’nun işleyişi özerktir.

Adli Tıp ve Ceza Hukuku

Yürütme Kurulu’nun, çalışma usulü ile görev ve yetkileri genel kurul tarafından
kabul edilecek bir iç yönetmelikle gösterilir.

Yürütme Kurulu, bütün kararlarını ¾ nitelikli çoğunluk ile alır. Kararlar gerekçeli
olmak zorundadır.

8. Akademik Kurul:
Akademik Kurul, Yürütme Kurulu, Bilim Daire Başkanları’ndan oluşur. Bu
kurul, akademik anlamda en yetkili organdır.

Akademik Kurul’un, çalışma usulü ile görev ve yetkileri Genel Kurul tarafından
kabul edilecek bir iç yönetmelikle gösterilir.

Akademik Kurul, bütün kararlarını ¾ nitelikli çoğunluk ile alır. Kararlar
gerekçeli olmak zorundadır.

9. Denetleme Kurulu:
Genel Kurul, mali işlerini denetlemek üzere beş yıllık süre için kendi üyeleri
arasından üç asıl ve üç yedek denetçi seçer. Seçim gizli oyla yapılır.

Denetleme Kurulu, gerekirse, en fazla iki farklı bağımsız denetleme kuruluna
mali denetleme raporu hazırlatabilir. Bu raporları, genel kurula gerekçeli
olarak sunar.

Denetleme Kurulu’nun, çalışma usulü ile görev ve yetkileri genel kurul tarafından
kabul edilecek bir iç yönetmelikle gösterilir.

10. Müşavirler:
Müşavirler, Yürütme Kurulu’na danışmanlık yaparlar. Ayrıca Genel Kurul’da
seçilemeyen Yürütme Kurulu üyeleri, müşavir olarak vazifelerine devam ederler.

Müşavirler, Yürütme Kurulu’na danışmanlık yaparlar ve Yürütme Kurulu’nun
kendilerine tevdi ettiği görevleri yerine getirirler.

11. Başkan Yardımcıları:
Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilecek görevleri yapar ve yetkileri
kullanırlar. Başkan’ın bulunmadığı zamanlarda veya Başkanlık herhangi bir
sebeple boşalmışsa, yenisi işe başlayıncaya kadar Başkan’a ait yetkilerin kullanılması
ve görevlerin yerine getirilmesi akademisyenlik kıdem sırasına göre
Başkan Yardımcıları’na aittir.

12. Genel Sekreter:
Genel Sekreter, Yürütme Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, iç
çalışmaları ile yazı işlerini yönetir, çalışanlara gerekli direktifleri verir ve Akademi’nin
çalışmasını denetler.

1. Savunma Adli Tıp Akademisi TBB-ATA
13. Sayman:
Sayman, Akademi’nin mallarını Yürütme Kurulu’nun kararları gereğince
yönetmeye ve para alıp vermeye, bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi
yapmaya yetkilidir ve Yürütme Kurulu’nun avukat üyeleri arasından seçilir.

14. Akademi’nin Sunacağı Hizmetler:
Akademi, avukatlardan, yargı
mercilerinden veya kolluktan gelecek talepleri
karşılamak için bilimsel bilirkişilik ve uzmanlık hizmetleri verir. Verilecek uzmanlık
hizmetlerinin muhakkak ki ceza ve hukuk yargılaması ile ilgili olması
gerekmemektedir. Bütün gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ile birlikte tüm
kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler de TBB-ATA tarafından karşılanır.

Akademi, hizmetleri ücretlidir. Ücretler, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
Avukatlara, hizmetleri TBB Yönetim Kurulu’nun da görüşü alınarak Yürütme
Kurulu tarafından öngörülecek indirim ile verilecektir.

Bunların yanı sıra, Akademi tarafından hizmet içi eğitimler, konferans ve
seminerler, ileride TBB Üniversitesi kurulması halinde yüksek lisans ve doktora
programlarıyla, adli bilimlerin çeşitli alanlarında eğitim verilecektir.

15. Akademi’nin Taşra Şubeleri ve Daireler:
Yürütme Kurulu tarafından gerekli görülen hallerde, TBB Yönetim Kurulu’nun
da görüşü alınarak, uygun görülen şehirlerde ve konularda lazım gelen
şubeler ve daireler açılabilecektir.

16. Eğitim ve Rutin Hizmetlerin Yürütülmesi:
Bütün gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ile birlikte tüm kamu kurum
ve kuruluşları, ek görevle eğitim ve rutin hizmetler için personel talep edebilir.
Bu taleplerin gereği ve eğer kabul edilecek ise kabul şartları, Yürütme Kurulu
tarafından incelenir ve karara bağlanır.

17. Daireler:
A. Bilim Daireleri
a. Adli Tıp.
b. Belge İnceleme.
c. Adli Biyoloji ve DNA.
d. Adli Toksikoloji/Doping.
e. Adli Fizik.
f. Adli Hemşirelik.
g. Adli Diş Hekimliği.

Adli Tıp ve Ceza Hukuku

h. Adli Patoloji.
i. Adli Entomoloji ve Adli Palinoloji.
j. Adli Psikiyatri ve Adli Psikoloji.
k. Adli Antropoloji ve Adli Arkeoloji.
l. Adli Veterinerlik.
m. Trafik ve Adli Otomotiv.
n. Kriminoloji.
o. Adli Toprak/Taş Analizleri.
p. Adli Meteoroloji-Adli Astronomi.
q. Adli Bilişim.
r. Yangın İncelemeleri.
s. Bina ve Metal Dayanıklılık.
t. Malpraktis.
u. Olay Yeri İnceleme ve F2K.
B. İdari Daireler:
a. Eğitim, Dışİlişkiler ve Bilimsel Yayınlar Daire Başkanlığı.
b. Mali İşler Daire Başkanlığı.
c. Personel İşleri Daire Başkanlığı.
III. SONUÇ
Devleti değil de bireyi merkeze alan çağdaş özgürlükçü hukuk anlayışının
sonucunda, Anayasamızın ve özellikle Anayasa’nın 90. maddesinin beşinci
fıkrası bağlamında taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil
yargılanma hakkına ait düzenlemeleri; bu sözleşmenin nihai yorumlayıcısı olan
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu husustaki kararlarının; ayrıca 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67. maddesinin son fıkrasının gereğini
yerine getirmek için bu makaledeki önerilerimiz sunulmuştur.

Bu yüzden, avukatlık/müdafilik yani savunma mesleğinin şemsiye örgütü
olan Türkiye Barolar Birliği, zaruret olan bu girişimi gerçekleştirmelidir düşüncesindeyiz

Böylece, Toplumsal iddia makamı karşısında denk güçlere sahip olmayan
toplumsal savunma makamını tahkim etme, yani silahların eşitliği ilkesini gerçekleştirilmesi
vazifesi yerine getirilmiş olacaktır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s