Karışık Dilekçe Örnekleri -3-

Tehdit, Hakaret, Eşyaya Zarar Verme, Mahkeme Kararına Riayetsizlik Suçundan Dolayı Şikâyet Dilekçesi
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ERZİNCAN
MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı, T C  Kimlik No:
Adres
ŞÜPHELİ : Adı ve Soyadı (Açık Kimliği)
Adres
SUÇ : Tehdit, hakaret, eşyaya zarar verme, mahkeme kararına riayetsizlik
SUÇ TARİHİ : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Pazar günü sabah kendi arazime giderek bana ait olan söğüt ağaçlarının kuru odunlarını toplamak istediğimde, B  Ö  ve ailesi gelerek odunları toplamama engel oldular  Söğüt ağaçlarının bana ait olduğu Üzümlü Sulh Ceza Mahkemesinin 2003/41 esas 2004/31 sayılı kararıyla sabittir  Şüpheli ve ailesi ağaçlarımı kaldırmama engel oldular  Kendilerinden şikâyetçiyim
2- Ayrıca beni tutuklattıracağından bahsederek beni tehdit etmiştir  Can güvenliğim tehlikededir  Bu mahkeme kararına konu söğüt ağaçlarının kurularını şimdi almak istiyorum  Şüpheli engel olunmasını istiyorum  Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim  Bu duruma üvey annem Z  K ’da şahittir  Tanığımın dinlenmesini istiyorum
DELİLLER : Her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : TCK  md  106, 125, 151 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Şüphelinin cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasına, Üzümlü Sulh Ceza Mahkemesinin 2003/41–31 E K  sayılı dosyasının celbine, tanığım üvey annem Z  K ’nın dinlenmesine, söğütlerin kurularının almamın sağlanmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim  …/…/…
Müşteki Adı ve Soyadı
İmza
Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi
Dosya Esas:    /…
1  SULH CEZA MAHKEMESİNE
SİNCAN
DAVACI : Kamu Hukuku
SANIKLAR : Adı ve Soyadı, Adres
Adı ve Soyadı, Adres
VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı, Adres
Avukat Adı ve Soyadı, Adres
Avukat Adı ve Soyadı, Adres
SUÇ : Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak
TALEP KONU : Sincan Sulh Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararına itiraz
AÇIKLAMALAR :
1- Olay günü sürücü Ertuğrul’un, sevk ve idaresindeki araç ile C  Ç  ve Fikret’i evlerine bırakmak üzere Etimesgut – İstanbul yolu üzerinde seyir halinde iken bir aracın sıkıştırması sonucu aracı ile orta refüje çıktığı ve olayın gece saat 24 00 sularında olması nedeniyle alkollü olan Fikret’i bir taksi ile evine götürdüğü ve daha sonrada çekici getirerek aracı götürmek istediği, sanıkların anlatımları ile ifade edilmiştir
2-Daha sonra olay mahalline gelen trafik görevlilerinin, refüjde bulunan aracı ve araç yanında sanık Cengiz’i görmeleri üzerine sanık Cengiz’in ifadesine rağmen, fail olarak Cengiz’i belirleyip dosyadaki tutanağı tanzim etmişlerdir  O esnada olay mahalline gelen sürücü sanık Ertuğrul’un trafik görevlilerine aracın kilitli olup, anahtarının da kendisinde olduğunu ve çekici getirmek üzere olay yerinden ayrıldığını ifade etmesine rağmen ifadesine itibar edilmemiştir
3-Görevli memurlarca tanzim olunan tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar doğrulukları geçerli olan türden belgelerdir
4-Olay mahallinde sadece sanık Cengiz’in bulunması, o eylemin sanık Cengiz tarafından gerçekleştirildiğinin varsayımdan ibaret olup, bu karinenin doğru olmadığını kanıtlayan delillerimiz mevcut olup, dikkate alınıp değerlendirilmemiş ve toplanmamıştır
a-Öncelikle araçta bulunan ve savunma tanıkları olan, Kızılay’da ayrılan E  Y  ve Fikret’in dinlenmemiş olması,
b- Kaza yapan aracın kapılarının kilitli, anahtarlarının bilahare çekici ile olay yerine gelen sanık Ertuğrul’da bulunması,
c-Tutanaklarda belirtildiği üzere sanık Ertuğrul’un Etlik Ayvalı adresinde ikamet edip olay yerine mesafesinin tahminen 25-30 km uzaklıkta bulunduğu evinden çıkıp, çekici ile ilgilenmesi ve çekiciye yakıt bedelini fatura etmesi ve olay yerine getirmesi için geçebilecek sürenin değerlendirilmemesi,
d- Sanık Cengiz ile Ertuğrul’un olay mahalli ve saati itibariyle sadece cep telefonu ile görüşebilecekleri ve başkaca haberleşme olanaklarının da bulunmadığı, araca gelebilecek tehlike nedeniyle aracı olay yerinde terk etmesinin de olanaklı olmadığı ve her ikisinin de olay saatinde haberleşme yapıp yapmadıklarının da araştırılması gerektiği, sunmuş olduğumuz cep telefonu dokümanından da böyle bir haberleşmenin yapılmadığının da kanıtlanmıştır
SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız nedenlerle sanıkların her aşamada alınan ifadeleri dikkate alınmadan ve iddia ettiğimiz deliller toplamadan ve değerlendirilmeden aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan ve tanzimi sırasında dahi kabul edilmeyen ve aksi kanıtlanan tutanağa dayanarak görevsizlik kararı verilmesine itirazla görevsizlik kararından dönülerek yargılamaya devam edilmesini;
Sanık Cengiz’in atılı suçlarla ilgisinin bulunmadığından beraatına, sanık Ertuğrul’un eyleminin ise Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesi kapsamında tartışılmasını, başka bir aracın sıkıştırması üzerine kazaya sebebiyet vermemek için kaçması sonucu refüje çıktığı iddiasıyla tehlike yaratacak şekilde sevk ve idarenin söz konusu olmadığı iddiamızı yineleyerek sanık Ertuğrul’un da beraatına karar verilmesini arz ve talep ediyorum  …/…/…
Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Nüfustaki Ölüm Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T C  Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALILAR : 1-Adı ve Soyadı
Adres
2- Adı ve Soyadı
Adres
3- Erzincan Nüfus Müdürlüğü/ERZİNCAN
DAVA KONUSU : Nüfustaki ölüm kaydının düzeltilmesi
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim davacı ile davalılar anne ve baba bir kardeştirler  Bir süre önce vefat eden babalarından dolayı mirasçılık belgesi almak üzere nüfus aile kayıt örneği çıkarmak amacı ile Erzincan Nüfus Müdürlüğüne müracaat ettiklerinde nüfus kaydında kendisinin ölü olarak kaydedildiğini görmüştür
2- Müvekkilim sağdır  Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır  Müvekkilimin çalıştığı kurumdan almış olduğumuz resmi yazı ektedir  Nüfusa …/…/… tarihinde yanlışlıkla ölü olarak kaydedilmiştir  Müvekkilimin mağduriyetine sebebiyet verecek olan bu yanlışlığın biran düzeltilmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur
DELİLLER : Nüfus Kaydı, Rapor, Tanıklar, ilgili her türlü delil
HUKUKİ NEDENLER : TMK  md  39 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle müvekkilim nüfustaki ölüm kaydının sağ olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim  …/…/…
Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
EK:
Nüfus Kaydı
Vekâletname
İcra Emrinin İptali
Tercan İcra Müdürlüğü
Dosya Esas:    /…
İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
TERCAN
ŞİKÂYET EDEN
(BORÇLU) : … A Ş
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
KARŞI TARAF
(ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
VEKİLİ : Dava vekili Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : İcra emrinin iptali
TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…
ŞİKÂYET NEDENLERİ :
1- Tercan İcra Müdürlüğünün yukarıda esas numarası belirtilen icra takibi dosyası ile müvekkil kurum hakkında başlatılan ilamlı icra takibi kapsamında 09 04 2007 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen icra emri ilama, usul ve yasaya açıkça aykırı düzenlenmiştir
2- Öncelikle düzenlenen icra emrinde alacaklı ve vekilinin vergi kimlik numarası bulunmamaktadır  Ekte sunulan Yargıtay 12  Hukuk Dairesinin 14 11 2005 tarih, 2005/018595 Esas ve 2005/022021 Karar sayılı kararı, bu hususun tek başına icra emri iptali sebebi olduğunu açıkça göstermektedir
3- Takibe konu ilamda alacaklı sadece lehine hükmedilen vekâlet ücretini talep hakkına sahip iken, ilama aykırı olarak kaynağı belli olmayan ek taleplerde bulunmuştur  Yukarıda belirttiğimiz usul ve yasaya açık aykırılıklar nedeniyle icra emrinin iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur
DELİLLER : Tercan İcra Müdürlüğünün dosyası ve her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : İİK  md  71 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, şikâyetin kabulüne icra emrinin iptaline yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim  …/…/…
Şikâyet Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Faize İtiraz Davası Dilekçesi
Dosya Esas No:    /…
İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
ERZİNCAN
İTİRAZ EDEN
DAVACILAR : 1- Adı ve Soyadı, T C  Kimlik No:
Adres
2- Adı ve Soyadı, T C  Kimlik No:
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Faize itiraz
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan İcra Müdürlüğünün 2007/… Sayılı dosyasındaki takibe itirazlarımızdır  Davalı bizler aleyhine takip yaparak %95 ticari faiz istemiştir  Ticari faiz %…’dür  Bunun üzerindeki faiz talebe aykırı olduğu gibi yasaya da aykırıdır
2- Senette tanzim tarihi ve vade tarihi yoktur  Bunlar sonradan ve anlaşmamız harici olmuştur borcun gerçek ödeme tarihi …/…/… olup, bununla ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıca şikâyette bulunduk  Bu durumda bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur
HUKUKİ NEDENLER : İİK  md  62 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebebiyle Erzincan 1  İcra Müdürlüğünün 2007/… Sayılı takip dosyasındaki işlemiş faizin ve %95 işleyecek faiz talebinin iptaline hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz  …/…/…
Davacılar
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
İmza İmza
Kooperatif Üyeliğinin Tespiti
1  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Ticaret Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T C  Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Kooperatif üyeliğinin tespiti
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim S S  … Konut Yapı Kooperatifinin 26 09 2003 gün ve 51 karar sıra numaralı kararıyla kooperatife üye olarak alınmıştır  Müvekkil üyeliğinin gerçekleşmesinden itibaren 5 aylık aidat toplamı olan 5 000 000 000 Türk Lirasını kooperatife ödemiş ve bunun üzerine de kendisine 02 02 2004 tarihine kadarki tüm aidat borçlarını ödediği bu nedenle kooperatife aidat borcunun bulunmadığına dair bir belge kooperatif tarafından verilmiştir
2- 30 10 2003 tarihinde kooperatif müvekkile çekmiş olduğu ihtarname ile müvekkilin kooperatife hisse devri yolu ile dâhil edilirken müvekkilin hissesini devraldığı 3  kişi ile arasındaki hukuki ihtilafların çözülmediğinden bahisle mesnetsiz ve ayrıca usul ve yasaya aykırı olarak müvekkilin üyeliğine ilişkin önceki kararını 52 karar sıra numaralı kararı ile feshetmiştir  Kararda belirtilen fesih nedenleri ise son derece tutarsız ve inandırıcılıktan uzaktır  Kaldı ki; Kooperatifin bir üyeyi üyelikten çıkarmasının ne şekilde olacağı yasada belirtilmiştir  Çıkarma usul ve yasaya uygun olarak ancak genel kurul kararı ile mümkün olabilir  Yönetim kururu kararı ile müvekkilin üyelikten çıkarılması usul ve yasaya uygun değildir
3- Müvekkil kooperatif üyeliğine girerken üyelikten beklemekte olduğu haklı menfaatlerine ulaşamamış kooperatifin bu haksız ve usul ve yasaya aykırı kararı ile mağdur edilmiştir  Bu nedenle işbu karara karşı kararın iptali ve üyeliğin tespitini mahkemenizden isteme zaruretimiz hâsıl olmuştur
DELİLLER : Ödeme makbuzları ve her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : T T K  B K  HMUK vs  ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz etmiş olduğumuz nedenlerle davamızın kabulü ile S S  … Konut Yapı Kooperatifinin müvekkile ilişkin usul ve yasaya aykırı üyelikten çıkarma kararının iptaline ve müvekkilin kooperatife üyeliğinin tespitine, bu taleplerimizin kabul edilmemesi halinde müvekkilin kooperatife ödemiş olduğu 5 000 000 000 TL aidatın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften tahsiline ve yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim  …/…/…
Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
İki Haklı İhtar ile Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T C  Kimlik No
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : İki haklı ihtar ile nedeni ile tahliye
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan İli, Merkez ilçesi, … İş Merkezi, … numarada bulunan ve mülkiyeti tarafıma ait olan taşınmazı kiracı ile aramızda yapmış olduğumuz …/…/… tarihli kira sözleşmesi ile kiraya vermiştim  Yapılan kira sözleşmesi gereğince aylık kira 500,00 Yeni Türk lirasıdır
2- Başlangıçta kiralarını ödeyen kiracım kiraları zamanında ödememeye başladı  Ocak 2007 kirasını kira sözleşmesinde kararlaştırdığımız 15 Ocak 18 Ocak tarihleri arasında ödemeyince kiracıya Erzincan 1  Noterliğinin 22 Ocak 2007 tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kira bedelini ödemesini ihtar ettim
3- Ocak ayı kirasını ihtarnameye rağmen ödemediği gibi Şubat ayı kirasını da ödemeyince ikinci olarak Erzincan 1  Noterliğinin 26 Şubat 2007 tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile hem Ocak ayı hem de Şubat ayı kirasını ödemesini aksi takdirde tahliye için dava açacağımı belirttim  Buna rağmen kiracı ne kirayı ödedi, ne de taşınmazı tahliye etti  6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkındaki Kanunun 7/e maddesine dayanarak kira döneminin bitim tarihi olan 15 Mart 2007 tarihi itibariyle 1 aylık yasal süresi içinde bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur
DELİLLER : Her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : 6570 Sayılı Kanunun md  7/e ve İlgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, bir kira dönemi içinde kira bedellerini ödememesi nedeni ile iki haklı ihtar gönderdiğim kiracının taşınmazdan tahliyesine, Ocak 2007 aylık kirası olan 500,00 Yeni Türk Lirasının ve Şubat aylık kirası olan 500,00 Yeni Türk Lirası olmak üzere toplam 1 000,00 Yeni Türk Lirası kira bedelinin kiracıdan alınarak tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim  …/…/…
Davacı
Adı ve Soyadı
Tanık İfadelerine Karşı Beyanlarımın Sunulması Dilekçesi
Dosya Esas No: …/…
Duruşma Günü: …/…/…
17  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ANKARA
BEYANDA BULUNAN :    Bankası A Ş
(DAVALI) :
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVACI : Adı ve Soyadı
VEKİLİ : Adı ve Soyadı
Adres
D  KONUSU : Davacı tanıklarının ifadelerine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır
BEYANLARIMIZ
1-Tanıklardan Kaya Şamiloğlu ifadesinde “    bir bey ile bir bayan benim oturduğum daireye gelip Ali Baltacı ile görüşmek istediklerini ve adresini benden sordular” demekle daha önceki savunma ve beyanlarımızı teyid etmiştir  Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere müvekkil banka yetkililerince davacının ev adresine gidilerek komşularına davacının hırsızlık yaptığı v b  şekilde bir beyanda bulunulmamıştır  Bu husus Kaya Şamiloğlu’nun emniyette tanık olarak 06 06 2002 tarihinde verdiği ifadesi ile de sabittir  davacının evine kim gitmişse onlarda sadece ve sadece “Bir konu hakkında görüşmemiz gerekli, siz de telefonu var mı?” şeklinde davacının komşusuna beyanda bulunmuşlardır  Davacı tanığı Kaya Şamiloğlu’nun ifadesi, davacı yanın, müvekkil bankanın kendilerini hırsızlıkla itham ettiği, komşularından, Hollanda telefonlarından taciz ve tehdit ettiği şeklindeki iddialarını hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde çürütmüştür
2-Davacı yanın dinlenen üç tanığı da kendilerini müvekkil banka yetkililerinin değil, Yılmaz Üçöz isimli şahsın aradığını, kendilerinin onunla görüştüklerini ve adı geçenin “Davacının banka şubesinden 1 Milyar TL  aldığını, bu parayı iade etmezse kırmızı bültenle davacıyı aratacağını” söylediğini beyan ve iddia etmişlerdir  Bu da, daha önceki dilekçelerimizde de belirttiğimiz üzere; “Müvekkil bankanın Etlik Şubesinde çalışan Belgin Öznehir’in görev yaptığı 11 numaralı gişede 25 10 2001 tarihinde 1 Milyar TL  kasa noksanı oluştuğu, bu kasa noksanı adı geçenden Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla aylık taksitler halinde tahsil edilmektedir  Müvekkil bankanın davaya konu edilen olayla ilgisi tamamen bu kadar olup, konuyla başkaca hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ” şeklindeki tamamen gerçeği yansıtan savunmamızı teyid etmekte, böylece davacı yanın iddialarını çürütmektedir
SONUÇ VE İSTEM : Tanıkların aleyhimize olan ifadelerini kabul etmiyor, davacı yanın daha sonra dinleteceği tanık ifadelerine karşı beyan hakkımız saklı kalmak kaydıyla beyanlarımızı sunuyoruz     /   /  
Davalı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Davaya Dâhil Edilme İstemi Dilekçesi
Dosya Esas:    /…
Duruşma Günü: …/…/…
TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNE
Gönderilmek Üzere
ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNE
DAVACI : Adı ve Soyadı, T C  Kimlik No
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DÂHİLİ
DAVALI : Adı ve Soyadı, Halis oğlu, 1986 doğumlu
Mercan Kasabası, Tercan/Erzincan
TALEP KONUSU : Davaya dâhil edilme istemi
AÇIKLAMALAR : Yukarıda numarası yazılı dosyada taşınmazlar için ortaklığın giderilmesi talebinde bulunduk  Açtığımız davada gelen tapu kayıtlarına göre tapuda taşınmaz maliki olarak Halis oğlu … görünmektedir  Bu kişinin de davaya dâhil edilmesi ve gerekli tebligatın yapılması için mahkemesine müracaat etmek gerekmiştir
DELİLLER : Tapu kaydı, keşif ve diğer yasal deliller
HUKUKİ NEDENLER : HUMK  md  53-58 ve İlgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Halis oğlu, 1986 doğumlu, (adı ve soyadı yazılı) kişinin davaya dâhil edilmesine, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderlerinin de paydaşlar arasında payları oranında bölüştürülmesine karar verilmesi saygılarımla arz ve talep ederim  …/…/…
Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Eki:
P Pulu ve tebliğ evrakı
Nüfus kaydı
Yönetim Planında Değişiklik Yapılması İstemi Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T C  Kimlik No:
Adres
DAVALILAR : 1-Adı ve Soyadı
Adres
2-Adı ve Soyadı
Adres
3-Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Yönetim planında değişiklik yapılması
AÇIKLAMALAR :
1-Erzincan ili, Merkez ilçesi, … Mahallesi, … Sokak,    Numarada, Tapuda … Ada, … Pafta, … Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın paydaşı bulunmaktayız  Yönetim Planının, kat maliklerinin toplantıya çağrılması hususunu düzenleyen 15  maddesi, “Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin yarısının isteği üzerine toplanır” hükmüne yer vermektedir  Oysa bu düzenleme Kat Mülkiyeti Kanununa uygun değildir
2-Yönetim Planının 15  maddesinin, “Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir” şeklinde düzeltilmesini kat malikleri toplantısında teklif etme rağmen kat malikleri bunu anlayamadıkları için talebimi reddetmişlerdir  Hukuka aykırı bu durumun düzeltilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur
DELİLLER : Her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu md  30 ve İlgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, 634 Sayılı Kat Mülkiyetine Kanununa aykırı olarak konulmuş olan Yönetim Planının 15  maddesindeki hükmün “Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir” şeklinde düzeltilmesine ve yargılama giderlerinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim  …/…/…
Davacı
Adı ve Soyadı
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s